Deklaracja dostępności

Nazwa instytucji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mops.suwalki.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 26.11.2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.11.2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.11.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz pracowników firmy e-jankowska Anna Ejankowska.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Łozowski, jl@mopr.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875628978. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor MOPR w Suwałkach

Adres organu odwoławczego: ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: biuro@mopr.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 875628970

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki:

Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście główne od strony dziedzińca, drugie wejście od dziedzińca z lewej strony do sekretariatu oraz trzecie wejście od strony dziedzińca z prawej strony do Dodatków Mieszkaniowych i Kasy. Na dziedziniec wchodzi się przez bramę główną od ulicy Filipowskiej.

Pierwsze wejście główne posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Drugie i trzecie wejścia nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Przy bramie głównej znajduje się przycisk systemu przywoławczego, za pomocą którego można wezwać pracownika urzędu.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępna jest część korytarza głównego na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za portiernią w lewo, na drzwiach znajduje się informacja napisana językiem Braille’a .

Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zaś na dziedzińcu jest jedno miejsce parkingowe.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na drzwiach głównego wejścia znajduje się tablica informująca o godzinach otwarcia urzędu napisana
językiem Braille’a.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma informacji głosowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Pomocy Kryzysowej w Suwałkach, ul. Filipowska 20 B, 16-400 Suwałki:

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem dla wózków.

W budynku nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma informacji głosowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzi jedno wejście.Do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem dla wózków.

W budynku nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych oraz filmów bez napisów dla osób głuchych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 -2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Formularz dodatkowego raportu o dostępności