Druki do pobrania

Dodatek osłonowy

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

 

Czyste powietrze

 1. ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

      1. WNIOSEK O REFUN DACIĘ PODATKU VAT 

 

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.

      1. WNIOSEK O REFUNDACIĘ PODATKU VAT 

 

Świadczenie Rodzinne

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (WZÓR WNIOSKU na okres od 1 listopada 2021 r.)                      
 2.  ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ ТА ДОПЛАТИ ДО СІМЕЙНОЇ ДОПОМОГИ 
 3. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO(wypełniają osoby ubiegające się o świadczenia na więcej niż 4 dzieci
 4. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 5. ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ У ЗВ’ЯЗКУ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ
 6. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - (WZÓR WNIOSKU)
 7. ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СПЕЦІАЛЬНУ ОПІКУНСЬКУ ДОПОМОГУ
 8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 9. ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО ВЛАСНІ ДОХОДИ АБО ДОХОДИ ЧЛЕНА СІМ’Ї, ОТРИМАНІ В КАЛЕНДАРНОМУ РОЦІ, ПОПЕРЕДНЬОМУ ДО ПЕРІОДУ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ, ІНШИХ ЗА ДОХОДИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ СТ. 27, СТ. 30B, СТ. 30C, СТ. 30E I СT. 30F ЗАКОНУ ВІД 26 ЛИПНЯ 1991 Р. ПРО ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 10. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 11. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
 12. ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО РОЗМІР ЙОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА АБО ГОСПОДАРСТВА ЧЛЕНА СІМ’Ї, У ПЕРЕРАХУНКУ НА ГЕКТАРИ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ У КАЛЕНДАРРНОМУ РОЦІ, ЩО ПЕРЕДУЄ ПЕРІОДУ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ
 13. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
 14. ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО ТЕРМІН ТА ПЕРІОД, НА ЯКИЙ БУЛО НАДАНО ВІДПУСТКУ НА ВИХОВАННЯ ТА ПРО НЕ МЕНШЕ ЗА ШЕСТИМІСЯЧНЕ ПЕРЕБУВАННЯ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ОТРИМАННЯМ ПРАВА НА ВІДПУСТКУ НА ВИХОВАННЯ
 15. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
 16. ЗАЯВА ЗАЯВНИКА ПРО НЕВИКОРИСТАННЯ МНОЮ БІЛЬШЕ 5 ДНІВ У ТИЖДЕНЬ ЦІЛОДОБОВОГО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В ЗАКЛАДІ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЦІЛОДОБОВИЙ ДОГЛЯД, W У ТОМУ ЧИСЛІ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ЦЕНТРІ
 17. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
 18. ЗАЯВА ЗАЯВНИКА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ТИМЧАСОВУ РЕЄСТРАЦІЮ УЧНЯ ЗА МЕЖАМИ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
 19. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
 20. ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ДОПОМОГУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ
 21. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO (Na starych zasadach do dnia 31.12.2023r.)
 22. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO (Na nowych zasadach od dnia 01.01.2024r.)
 23. ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ДОПОМОГУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ
 24. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE
 25. ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА БАТЬКІВСЬКУ ДОПОМОГУ
 26. WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI
 27. WNIOSEK O ZMIANĘ KONTA
 28. ZAŚWIADCZENIA O UZYSKANIU DOCHODU

Jednorazowe świadczenie, tzw. "Za życiem"

  1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia

  1.1 ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ У ЗВ’ЯЗКУ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ, В ЯКОЇ ДІАГНОСТОВАНО ВАЖКІ ТА НЕЗВОРОТНІ ВАДИ АБО НЕВИЛІКОВНЕ               ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ЖИТТЮ, ЯКІ ВИНИКЛИ В ПРЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ АБО ПІД ЧАС ПОЛОГІВ

  2. Zaświadczenie o pozostawaniu matki pod opieką medyczną

  3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczlaną chorobę

 

Fundusz alimentacyjny

 

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
 7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

Orzecznictwo

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia,
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 3. Oświadczenie covid
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka do 16 roku życia,
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
 6. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 7. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 8. Wniosek o wydanie karty parkingowej
 9. Klauzula informacyjna
 10. Informacja w sprawie nieumieszczania w orzeczenu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P  
 11. Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja zawodowa

 

Piecza Zastępcza

 

 
Pomoc instytucjonalna

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy („40 zł”)