Rehabilitacja społeczna

  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
  • Przewóz osób niepełnosprawnych
  • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  • Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
  • Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika