Informator

INFORMACJE W PIGUŁCE DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

w Mieście Suwałki

Niepełnosprawność -czym jest?Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych  niepełnosprawność  definiuje  jako  trwałą  albo  okresową  niezdolność wypełniania  poszczególnych  ról  społecznych  z  powodu  stałego  lub  długotrwałego  naruszenia sprawności organizmu, wywołującą niezdolność do pracy. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy  w  zaspokajaniu  podstawowych  potrzeb  życiowych  w  sposób  przewyższający  wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Więcej informacji w załączniku.