Mieszkania treningowe i wspomagane

Mieszkanie treningowe i wspomagane

  1. Ustawa z dnia 12 marca o pomocy społecznej
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  3. Uchwała NR LXVII/822/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z 28 lutego 2024r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
  4. Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 15 marca 2024r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca w mieszkaniach treningowych i mieszkaniach wspomaganych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach na rok 2024r.