Fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na każdy nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku przyjmowane są  od 01 sierpnia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują :

  • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Która jednocześnie :

  • nie ukończyła 18 roku życia
  • nie ukończyła 25 roku życia i uczy się w szkole lub szkole wyższej
  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

i spełnia następujące kryteria dochodowe:

  • 900 zł - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.
  • 1 209 zł – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę dla świadczeń przyznawanych  od 1 października 2023 r.

Ponadto w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, wówczas świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Uwaga!
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje jeżeli wysokość wyliczona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Kwota świadczenia:

  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.