Dodatek energetyczny

Od dnia 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia - dodatku energetycznego.
Podstawa prawna :

  • ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 220)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że zgodnie z art. 15 w/w ustawy wnioski o wypłatę dodatku energetycznego (przysługującego dotychczas osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, będących stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującym w miejscu dostarczania energii elektrycznej) złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.