Rodzinna piecza zastępcza

Świadczenia pieniężne przyznawane na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka

Lp.

Rodzaj świadczenia

Kwota

Warunki

1.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

 • 1002 zł – miesięcznie na każde dziecko umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej;
 • 1517 zł – miesięcznie na każde dziecko umieszczone w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • prawomocne lub z rygorem natychmiastowej wykonalności postanowienie sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
 • pisemny wniosek rodziny zastępczej o przyznanie świadczenia (wniosek nr 1)

2.

Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka  

 • do 1800 zł zgodnie z aktem prawa wewnętrznego – Zarządzenie Dyrektora MOPR 13/17 z dnia 10 marca 2017 r.;
 • prawomocne lub z rygorem natychmiastowej wykonalności postanowienie sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
 • pisemny wniosek rodziny zastępczej o przyznanie świadczenia (wniosek nr 2)
 •  dokumenty potwierdzające poniesione wydatki

3.

Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka

 • 306 zł miesięcznie na każde dziecko legitymujące się orzeczeniem;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • pisemny wniosek rodziny zastępczej o przyznanie świadczenia (wniosek nr 3)

4.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka pozostającego w  dotychczasowej rodzinie zastępczej – nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia

 • 1002 zł – miesięcznie na każdego pełnoletniego wychowanka pozostającego w dotychczasowej spokrewnionej rodzinie zastępczej;
 • 1517 zł – miesięcznie na każdego pełnoletniego wychowanka pozostającego w dotychczasowej niezawodowej, zawodowej oraz w  rodzinnym domu dziecka;
 • deklaracja wychowanka w indywidualnym programie usamodzielnienia o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej
 • pisemny wniosek rodziny zastępczej o przyznanie świadczenia (wniosek nr 4)
 • przedłożenie co semestr zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub wychowanek legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

5.

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

 • od 200 zł do 400 zł zgodnie z aktem prawa wewnętrznego – Zarządzenie Dyrektora MOPR 32/15 z dnia 1 października 2015 r.;
 • pisemny wniosek rodziny zastępczej o  przyznanie dofinansowania (wniosek nr 5)
 • oświadczenie o dochodzie dziecka;
 • oryginał  faktury zawierającej imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin wypoczynku;