Mieszkania Chronione

SKIEROWANIE DO MIESZKANIA CHRONIONEGO
Podstawa prawna :

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  3. Uchwała Nr XXX/398/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  4. Zarządzenie Nr 4/11 z dnia 14 stycznia 2011 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w mieszkaniach chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.