Projekt "Rodzina zastępcza"

grafiku funduszy europejskich

INFORMATOR O PROJEKCIE

Projekt „Rodzina zastępcza” (nr projektu: RPPD.07.02.01-20-0018/17, numer umowy: UDA-RPPD.07.02.01-20-0018/17-00) realizowany jest przez Miasto Gminę Suwałki – Wnioskodawcę oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel projektu: Poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (30os.;6M,24K), wsparcia rodziny, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania 40 dzieci i młodzieży w wieku 12-25 (24K, 16M) poprzez wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych na terenie Suwałk w okresie do 31.07.2020 r.
Termin realizacji: 01.01.2019 r. - 31.07. 2020 r.
Miejsce realizacji: Miasto Suwałki
Wartość całkowita projektu: 413 449,00 zł , dofinansowanie 348 049,00 zł
Grupy docelowe:
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem:

  1. Dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej
  2. Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej podlegający procesowi usamodzielniania
  3. Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej i korzystające ze wsparcia MOPR w Suwałkach.

Termin rekrutacji: 14 styczeń 2019r. - 15 luty 2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne: 1. Formularz rekrutacyjny, 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć:

  • Osobiście w Biurze Projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 20, p.35
  • W formie elektronicznej na adres e-mail: projekt@mopr.suwalki.pl
  • Listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20,

16-400 Suwałki
Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty.
W rekrutacji do projektu w ramach preferencji, pierwszeństwo mają osoby, które przedstawią oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ (oświadczenie - 2pkt.), osoby, które w rodzinie posiadają osobę/by niepełnosprawną/ne (Orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia - 3 pkt.) oraz osoby zagrożone wielokrotnym wykluczeniem społecznym (2pkt.). Dodatkowo dla mężczyzn przyznawane będzie po 1 pkt. w celu wyrównania zdiagnozowanych różnic. W przypadku równej ilości punktów decydować będzie data złożenia formularza rekrutacyjnego w biurze projektu lub daty wpływu (jeśli formularz został wysłany przesyłką).
Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia w ramach 4 zadań:
Zadanie 1 - Zaopiekuj się mną - wspieranie funkcji wychowawczych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą – 30 rodziców pełniących pieczę zastępczą
Działania:

  • Grupa wsparcia dla rodziców: specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne – razem 200 godzin
  • Szkoła dla rodziców: 60 - godzinny kurs - trening umiejętności  wychowawczych dla osób sprawujących  funkcję rodziny zastępczej, ukierunkowany na rozwój  umiejętności i skutecznej pomocy oraz wsparcie dzieci adaptujących się i wychowujących rodzinnej pieczy zastępczej. Uczestnikami kursu będą rodzice wychowujący dzieci do 18 lat.

Zadanie 2 - W kierunku samodzielności - wzmocnienie kompetencji wychowanków pieczy zastępczej w wieku 12-17 lat- 30 osób ( 2 grupy po 15 osób w wieku 12-14 lat i 15-17 lat).

Działania:
-   Szkoła po szkole - podnoszenie kompetencji kluczowych w formie 1350 godzin korepetycji
- "Gra w życie" - budowanie własnego planu rozwoju wychowanków pieczy zastępczej
(indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym- 140 godz. oraz warsztaty grupowe- 42 godziny),
- Warsztaty socjoterapeutyczne w formie 2 wyjazdowych obozów
Zadanie 3 Start w dorosłość - wsparcie procesu usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej- 10 osób
Działania:
-  Indywidualny program usamodzielniania i rozwoju (indywidualne zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, grupowe sesje coachingowe),
 - Pakiet - ZAWÓD; Nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe ( kursy zawodowe – pracownik obsługi biurowej, spawanie metodą TIG oraz Opiekun dziecięcy pow. 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej-  zakończone egzaminem zawodowym, staże zawodowe, stypendia szkoleniowe i stażowe)
-  Grupa wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, staże zawodowe
Zadanie 4 Wszystkie dzieci nasze są - promocja rodzicielstwa zastępczego
Działanie:
- Rodzinny festyn integracyjny dla 70 osób

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
ul. Filipowska 20 , 16-400 Suwałki
pokój 35

tel.: 87 562 89 70 wew. 894