Pomoc instytucjonalna (http://www.mopr.suwalki.pl/strona/pomoc-spoleczna/420-pomoc-instytucjonalna)

Domyślna grafika

I. Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Podstawa prawna

 1.  Art.17 ust.1 pkt 16, art.19 pkt 10, art.54 ust.1 i 2, art.55, art.56, art.59 ust.1-3, art.60, art.61, art.62, art.101, art.106 ust.1 i 4, art. 110 ust. 1 oraz ust. 7, art. 112 ust.2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 3. par. 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

II. Skierowanie do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Uchwała nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
 4. Zarządzenie Prezydenta lub Obwieszczenia Starosty właściwego ze względu na miejsce położenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.

III. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

Podstawa prawna

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 51, art. 51a, art. 51b, art. 97, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 IV. Skierowanie do Dziennego Domu Pobytu

Podstawa prawna

 1.  Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51,  art. 97, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2.  Uchwała NR LI/621/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”.

Source URL: http://www.mopr.suwalki.pl/strona/pomoc-spoleczna/420-pomoc-instytucjonalna