Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”- „Mieszkanie dla absolwenta” (http://www.mopr.suwalki.pl/strona/osoby-niepelnosprawne/970-program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mieszkanie-dla)

Domyślna grafika

​    absolwent

        I.            Skorzystaj z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, nawet przez okres 36 miesięcy.

Wysokość pomocy zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania.  Na przykład, w przypadku mieszkania znajdującego się w Białymstoku maksymalna kwota dofinansowania w IV kwartale 2022 roku wyniesie 1 617 zł, a w przypadku osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego 2 195 zł.

Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/ (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A//www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/&data=05%7C01%7CBarbara_Czyzak%40pfron.org.pl%7C83db06ee45594d24236408dac66c456f%7C4e80bc7d72c34455a15a165f686713b8%7C0%7C0%7C638040465585618450%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dt28vEHtX3x8YIrA/V0pmNqiMFfxjMlCPAR5UUueVtk%3D&reserved=0)

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/ (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A//www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/&data=05%7C01%7CBarbara_Czyzak%40pfron.org.pl%7C83db06ee45594d24236408dac66c456f%7C4e80bc7d72c34455a15a165f686713b8%7C0%7C0%7C638040465585618450%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PJJ1BibQjkGNlUOh%2BLzNIOvu7NIYAASL/l2W%2BQcXDq4%3D&reserved=0)

Co musisz zrobić aby otrzymać dofinasowanie?

Złożyć Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami - w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW), pod adresem internetowym: https://sow.pfron.org.pl/ (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A//sow.pfron.org.pl/&data=05%7C01%7CBarbara_Czyzak%40pfron.org.pl%7C83db06ee45594d24236408dac66c456f%7C4e80bc7d72c34455a15a165f686713b8%7C0%7C0%7C638040465585618450%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CjhTK4GSQlCIlM%2BcF1laPIIf%2BrS0imy/6ViDmhg/S6Q%3D&reserved=0)

Realizatorem Programów „Mieszkanie dla Absolwenta” i „Dostępne Mieszkanie” jest samorząd powiatowy, w którym obecnie mieszka osoba z niepełnosprawnością.

​ 

logo

                                                                      

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność”    -   „Mieszkanie dla absolwenta”

Miasto Suwałki przyjęło zaproszenie PFRON do realizacji Programu  „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Cel programu: wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Adresaci Programu:

 1. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia równorzędne   
 2. posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu    

Okres realizacji: w latach 2022-2026. Zawieranie umów z beneficjentami do 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Terminy i sposób składania wniosków:

 1. nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym,
 2. sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu.

Forma realizacji: Dofinansowanie na wynajęcie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie obejmuje wszystkie koszty wymienione w umowie najmu ponoszone przez beneficjenta

 1. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
 1. lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
  1. miasto wojewódzkie,
  2. gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
  3. pozostałe gminy w danym województwie;
 2. aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał (np. III kwartał 2022 r. – 5.111,50 zł)
 3. sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
  1. dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał (np. III kwartał 2022 r. – 1942,37 zł);
  2. dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał (np. III kwartał 2022 r. – 1.431,22 zł).

Wysokość dofinansowania na przykładzie III kwartału 2022 r.:

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

 1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim – 1.942 zł/m-nie, osoba poruszająca się bez pomocy wózka – 1.431,22 zł / m-nie);
 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim – 1.359,66 zł/m-nie, osoba poruszająca się bez pomocy wózka – 1.001,85 zł/m-nie);
 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim – 776,95 zł/m-nie, osoba poruszająca się bez pomocy wózka – 572,49 zł / m-nie).

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programu są umieszczone na witrynie internetowej pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/ (https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/)

 

logo

 

 

​​

 


Source URL: http://www.mopr.suwalki.pl/strona/osoby-niepelnosprawne/970-program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mieszkanie-dla